Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

psyjaro
6474 d856 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket
psyjaro
6503 5692 500
Reposted fromsixtus sixtus
psyjaro
6504 945d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
psyjaro
6506 b861 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

July 22 2019

psyjaro
5721 6dfc 500
Reposted fromkogs kogs
psyjaro
5743 7a73 500
Reposted fromdjLangley djLangley
psyjaro
psyjaro
5760 33e8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
psyjaro
Prawdziwa miłość oznacza,że zależy Ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz
— Nicholas Sparks – "I wciąż ją kocham"
Reposted fromkrn krn
psyjaro
5810 64be
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l
psyjaro
5811 d768 500
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l
psyjaro
5835 180f 500
Reposted fromlordsoth lordsoth
psyjaro
Reposted fromFlau Flau
psyjaro
5851 537e 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
psyjaro
5856 d519 500
Reposted fromfilmowy filmowy
psyjaro
Mm, comfy.
Reposted fromincomperta incomperta

July 19 2019

psyjaro
3823 1bc5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
psyjaro
Nie da się iść do przodu, gdy nie masz odwagi, żeby zrobić pierwszy krok. Tak samo nie da się utrzymać czegokolwiek, jeśli nie będziesz o to dbać. Marzenia same się nie spełniają, marzenia się spełnia. Nieważne czy dotyczy to pasji, miłości czy pracy. Ludzi czy rzeczy. Drobiazgów czy też wielkich marzeń. Wszystko bierze się z pracy i działania.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
psyjaro
3846 e842 500
Reposted fromrubinek rubinek
psyjaro
3848 8c7f 500
Reposted fromwyczes wyczes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl